تلفن هماهنگی و رزرو واحد ها 

  09903972230

احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 احساس امنیت گردشگران خارجی در اصفهانگردشگري بزرگ ترين و پررونق ترين صنعت جهان‌ است‌ . جـهانگردي يک قـدرت‌ اقـتصادي‌، اجتماعي‌ و زيست محيطي بزرگ و البته پديده اي بسيار سياسي اسـت و بنابر‌ عقيده پک و لپي طبيعت جهانگردي در هر جامعه اي، متأثر از عوامل پيچيده و در هم بافته سياسي و هـمچنين‌ ويژگـيهاي‌ جـغرافيايي‌ است که ديگران را مجذوب خود ميکند. بنابر عـقيده کـارشناسان ، گردشگري‌ دانشي‌ است چند رشته اي که اگر بدون انجام تجزيه و تحليل هاي امنيتي و سياسي دقيق توسعه و تکامل‌ يابد‌ قـطعاً‌ کـامـل نـخواهـد بـود

. آسـايش ، راحتي و امنيت از مسائل بسيار‌ مهمي‌ است‌ کـه گردشگران را به نقاط مختلف دنيا جلب ميکند . بـراي فراهم‌ کردن‌ کيفيت‌ در گردشگري امنيت و ايمني امر حـياتي مـحسوب مـيشوند. بيشتر از هر فعاليت اقتصادي ديگر‌ موفقيت‌ يـا شکست مقصد توريسم بستگي بـه تـوانايي فراهم کردن محيط امن و ايمن براي‌ گردشگران‌ ميباشد‌ (١٩٩٦ UNWTO). امروزه امنيت به عنوان مهم ترين و زيربناييترين اصـل در تـدوين اسـتراتژي توسعه‌ گردشگري‌ در جهان به شمار ميآيد.

صنعت ظريـف و پيچيده گردشگري ارتباط هـمه جـانبه اي‌ در‌ سـطوح‌ ملي و منطقه اي داشته و هرگونه بروز ناامني و بکارگيري خشونت در سطوح مختلف زيان هاي جبران‌ ناپذيري‌ بـه اين صـنعت وارد مـيسـازد. بـه عنـوان مثـال يـک سـرمايه گـذار در‌ زمينـه‌ گردشـگري‌ و يـا کارشناسان يک کمپاني سرمايه گذار بين المللي در قـالب جـهانگرد به آن منطقه سفر‌ ميکنند‌، اگـر‌ در ارزيـابي کارشناسـي خـود محيط و مقصد مورد نظر از ويژگـي و امـنيتي لازمـ‌ برخوردار‌ نباشد مسلماً به اين نتيجه خواهد رسيد که توريسم در ايـن منطقـه امنيت مالي و جاني نـدارد‌ و قـطعاً‌ سرمايه خود را منتقل نخواهد کرد .

دولت و بخش خصوصي‌ بايد‌ نسبت به حفظ سـلامت گـردشگران حـساس باشند‌ و بطورکلي‌ جنبه‌ هاي خطرناک گردشـگري بايـد حل و فصل شوند‌. هرگونه‌ مشکل تندرستي، حمله بـه تـوريست ها، بيماريهايي واگيردار پرداختـه شـود و از آن مطلـع‌ باشـند‌ و ديگر دولت ها را در‌ جريان‌ امر قـراردهند‌. شـرايط‌ و آيينـ‌ نامه هاي تسهيل مسافرتي، به ويژه‌ قسمت‌ مهاجرت و گمرک بايد تـا حـد امکان کارآمد بـاشند، در عـين حـال مقررات‌ را‌ اعمال کنند (سازمان جهاني جهانگردي،١٣٨٤‌،ص ٧٩). اساساً جهـانگردي مقولـه‌ اي‌ است چند وجـهي و چـند بعدي‌ که‌ با نهادها و ساخت هاي مختلف اجتماعي در رابطه بوده و با مشاغل بـيشـماري سـروکار‌ دارد‌.

امنيت ، آسـايش ، نـحوه رفتار مقامات‌ رسمي‌ و نحوه‌ برخورد و رفتار عمـومي‌ مـردم‌ بـا جهـانگردان ورودي، نحـوه‌ پـذيرشـ‌ و نــوع تسهيلات ، نوع تأسيسات ، نوع حکومت ، آزاديهاي فـردي و اجـتماعي در سـيستم اعمال قـوانين مملکتـي‌، موقعيـت‌ جغرافيـايي، سابقه تـاريخي و بـاستاني، وضع موجود‌ ساختار‌ اقتصادي و سياسي‌ و بالاخره‌ نـوع‌ مقـررات نـاظر بـر امـور‌ جهـانگردي و قــوانين گـمرکي و ويزا و نظاير آن با جهانگردي رابطه مـستقيم دارد .

بـه گـفته کارشناسان ، گردشگري در ايران‌ به‌ عنوان‌ يکـ‌ صـنعت‌ از ظرفيت هاي‌ بسيار‌ بالايي براي رشد و توسعه برخوردار است . بر اساس گـزارش سـازمان گردشگري، ايران رتبه ي دهم جاذبه هاي‌ بـاستاني‌ و تاريخي‌ و رتبه ي پنجم جـاذبه هـاي طبيعي را در‌ جهان‌ دارا‌ است‌ و در‌ سال‌ ٢٠٠٨، در حـدود ٢ مـيليون گردشگر خارجي از ايران بازديد کرده اند و اين در حالي است کـه در ايـن سـال

٨٤٢ ميليون جهانگرد در دنيا سـفر کـرده اند‌. به نظر کارشناسان ، اين صـنعت از تـوسعه اي کـه شايسته آن اسـت بـرخـوردار نـبـوده - است . ازدلايل آن ميتوان به آمـاده نـبودن بسترهاي اقتصادي مناسب در ايران ، از جمله جذب سرمايه‌ گذاري‌ در سـاخت هتـل و ساير صنايع جانبي اين حوزه اشـاره کـرد. بيخبر بودن سرمايه گذاران از زمينه هـاي مـوجود در ايران و تبليغات ضـعيف و نـيز انـتشار اخبار نادرست و منفي از ايرانـ‌ ، محدوديت‌ هاي اجتماعي و فرهنگي بـراي گردشـگران خـارجي و همچنـين تـنش هـا بـا بعضـي کشورهاي غربي نـيز از ديگـر موانع در راه رشد صنعت گردشگري در‌ ايران‌ اسـت . در مـقايسه بـا ايرانـ‌ ، بـرخي‌ کشـورها توانسـته انــد کـارنامه موفقي را در اين زمينه از خود برجاي بگذارند. با توجـه بـه پتانسـل هـاي موجـود در کشـور، بجاسـت کـه بـا‌ بـرگـزاري‌ نـمايشگاه هـايي در اين‌ زمينه‌ ، فرهنگ سازي و اطلاع رسـاني ويـژه اي را رقــم بــزنيم (ســقايي، ١٣٨٢: ص ١٤٩). ســازمان جـهـاني گـردشگري (UNWTO) گزارش خود از نکات برجسته جهانگردي را در طول سال گذشته ميلادي تا انتهـاي‌ مـاه‌ مـه٢٠١٤ منتشر کرد. ،

 

اين گزارش که ارائه دهنده آمارهاي کليدي گردشگري در جهـان اسـت ، بـه ميـزان رشـد گـردشـگران درجهـان و - سهم هرکدام از قاره ها و مناطق از اين بحث اشاره‌ دارد‌

طبق اين‌ گزارش ، بيشترين رشد در گردشگران ورودي را منطقه آسيا پاسيفيک با افزايش ٦درصـدي داشـته اسـت و پـس آن‌ ، اروپا و آفريقا هر کدام با ٥درصد رشد در رتـبه هـاي بعدي‌ قرار‌ گرفته‌ اند.

در آمريکاي شمالي و جنوبي، رشد گردشگران بين المللي با رشد سه درصدي همراه بود؛ در شـرايطي ‌‌کـه‌ در خاورميانـه تقريبـاً شاهد رشد چنداني نبوده است . سازمان جهاني جـهانگردي در بـخش‌ ديگري‌ از‌ گـزارش سـالانه خـود، ميـزان درآمـد حاصـل از گردشگري را در کل دنيا طي سال ٢٠١٣‌، چيزي بالغ بر ١١٥٩ ميليارد دلار اعلام کرده است که نسبت به سـال‌ قـبـل از آن ٨١‌ ميليارد‌ دلار افزايش داشته است . آمـارها نـشان ميدهد گردشگران در دنيا طي سال ٢٠١٢ به سقف يک ميليارد نفر رسيدند. ايـن ميزان در مقايسه با گردشگراني که در سال ١٩٥٠ در دنيا‌ جابه جا شده اند و تنها ٢٥ميليون نـفر بــوده انـد، مـيتوانـد رقـم قـابـل تـوجهي باشد(WTO). ميزان گردشگران داخلي را در سالي که گذشت ، پنج تا شش ميليارد نفر عنـوان کـرده اسـت‌ . در‌ همـين راســـتا پـــيش بينـــي مـــيشـــود کـــه در ســـال ٢٠٣٠ گردشـــگران بـــين المللـــي بـــه ١/٨ميليـــارد نفـــر برســـند.

پيش بينيهاي سـازمان جـهاني جهانگردي در ژانويه ٢٠١٤ رشدي ٤ تا ٤/٥ درصدي براي گردشگران بين‌ المللي‌ نشان ميدهـد و تصريح ميکند که اين رشد در يک دوره بلند مدت تا سال ٢٠٣٠، حدود ٣/٣ درصد در هـر سـال خواهـد بـود. همچنـين ايـن پيش بينيها نشان ميدهد کـه‌ چـشم‌ انداز رشـد گردشگران در سال ٢٠١٤ براي آسيا پاسفيک ٥تـا٦ درصـد و بـراي آفريقـا ٤تـا٦ درصد خواهد بود. براساس اين گزارش (WTO)، خاورميانه طـي سال گذشته روند پيچيده اي را‌ در‌ خصوص‌ گردشـگري از خـود به نمايش‌ گذاشته‌ اسـت‌ کـه نـاشي از تنش هايي ميشود که برخي مقاصد اين منطقه را به خود مشـغول کـرده اسـت . بـه گـزارش

«دنياي اقتصاد‌» بـسياري‌ ‌ ‌از‌ کـارشناسان بر اين باورند که وجود چالش هاي‌ سياسـي‌ و جنـگ هـاي داخلـي در برخـي کشـورهاي مـنطقه مـيتواند فـرصتي را براي ديگر کشورها که در صلح به سر ميبرند‌ (نظير‌ ايران‌ ) فراهم آورد تا به جذب گـردشگر بپردازنـد.

گردشگران بين المللي‌ در منطقه در حد ٥٢ ميليون نفري که در سال قبل از آن بودند، بـاقي مانده اند و به‌ اينـ‌ تـرتيب‌ خاورميانـه رشد صفر درصدي را در اين زمينه در سال ٢٠١٣‌ تجربه‌ کرد. طبق اين گزارش حتي اين منطقه با کاهش ٢ درصـدي درآمـد گردشگري نيز روبرو بوده است‌ .

با‌ اين‌ حال نتايج به دست آمده از تک تک مـقاصد گردشگري در خاورميانه‌ چيز‌ ديگري‌ را نشان مـي دهـد؛ مـثلا امـارات متحـده عربي رشد سريع ١١ درصدي داشته و فلسطين‌ و عمـان‌ نيـز‌ هـر کـدام بـه ترتيـب شـاهد رشـد ١١ و ٨ درصـدي در صـنعت گردشگري خود بوده اند‌.

ديگـر‌ مـقاصد، اما با شرايط ديگري مواجه بودند؛ براي مثال گردشگران ورودي به عربستان‌ سعودي‌ ٧ درصد‌ کاهش داشته اند. از سوي ديگر مصر در نيمه اول سـال ٢٠١٣ رشـد دو‌ رقمـي‌ را تجربـه کـرد، امـا در نيمـه دوم سـال ، افـت قـابـل مـلاحظـه اي در‌ گردشگران‌ ورودي‌ داشت که ناشي از تنش هاي سياسي اين کشورو روي هم رفته ١٨درصد کاهش ورود‌ توريست‌ ها را شاهد بود.

نکته ديگري که در اين گزارش در خصوص‌ خاورميانه‌ ذکر‌ شده است ، تاثير منفي کشورهاي هـمسايه سـوريه از جنگ داخلي اين کشور است و طبق آن‌ ، لبنان‌ با‌ رشد منفي ٧ درصد و اردن با رشد منفي ٥ درصد از تحولات سوريه آسيب‌ ديده‌ اند.

 

واژه امنيت در فرهنگ عميد از مصدر در امان بودن بـه مـعني ايمـني‌، آرامش‌ و آسودگي معني شده اسـت

و در فـرهنگ لغات امنيت در‌ لغت‌ ، حالت فراغت از هرگونه تهديد يا حمله‌ و يا‌ آمادگي‌ براي رويارويي بـا هـر تهديـد و حملـه را‌ گويند‌. در اصطلاح سياسي و حقوقي به صورت امـنيت فـردي، امـنيت اجتماعي، امنيت ملي و امنيـت‌ بـين‌ المللـي بـه کــار بــرده ميشود‌ . واژه‌ security‌ (امنيت ) از واژه secure گرفتـه شـده‌ اسـت‌ . در زبـان فارسـي معـادل هـايي همچون امن ، مطمئن ، تأمين کردن و ... براي آن‌ آوردهـ‌ شـده اسـت . به طور کلـي امنيـت‌ عمـدتاً بـه نـوعي احسـاس‌ روانـي‌ گـفتـه ميشود که در آن‌ به‌ خاطر مبرا بودن از ترس ، وضعيت آرامش و اطمينان خاطر حاصل ميشود (هندياني، ١٣٨٦‌: ص ٣). يکي‌ از مفاهيم بـا اهـميت ، پيچـيده‌ و جديد‌ در‌ دنياي امروز و در‌ مباحث‌ سياسي، اجتماعي و اقتصـادي، موضـوع‌ و مفهـوم‌ امنيـت اســت (اخـوان کاظمي، ١٣٨٦: ص ٢). مفهوم امنيت همچون بسياري از مفاهيم ديگر، در طول‌ تاريخ‌ تغيير يافته و رونـدي رو بـه رشـد‌ داشته‌ اسـت . شـک‌ نـيست‌ که‌ مفهوم "امنيت‌ " همسان و موازي با مفهوم "بشر" تعالي يافته ، تا امـروزه‌ مـا‌ تـعريفي بسيار متفـاوت از تعريف اوليه‌ آن‌ داشته‌ باشيم‌ و عباراتي‌ همچون «امنيت در‌ رسانه‌ »، «امنيت در فضاي مـجازي»، «امـنيت داده هــا»، «امنيـت در گردشگري» و غيره نيز به عنوان مؤلفه هاي‌ مهم‌ امنيتي‌ مطرح مي باشند. بـه طـور کل امنيت‌ مقوله‌ اي‌ چند‌ وجهي‌ است‌ و زمينه ساز و بستر توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيسـت مـحيطي اســت و هـم از ايـن عناصـر تـأثير مـيپـذيرد،

 

انواع امنيت : از ضروريات زندگي امروز وجود امنيت در‌ سـطح جـوامع است . صاحب نظران امنيت را به بخش هاي مختلف تقسـيم کرده اند

امنيت داخلي : عبارت است از شرايطي که طي آن شهروندان جامعه‌ بتوانند‌ بدون برخورد با موانع بـشري از کـليه حقوق شـرعي و قانوني خود بهرمند شوند .

امنيت خارجي: امنيت خارجي را مـربوط بـه تـهديد دولت هاي ديگر در خارج از‌ مرزهاي‌ جغرافيايي برميشمرند.

امنيت ملي : واژه امنيت ملي به دنبال تشکيل دولت – ملتهاي جـديد بـه گـونه اي گسترده وارد متون سياسي و روابط بين الملـل‌ شده‌ است . گستردگي اين مفهوم باعث‌ شـده‌ کـه امنيت محور مطالعاتي قرار گيرد که مفاهيم کليدي، از جمله روابط بـين الملـل ، قدرت ، منافع و بحران را پوشـش مـيدهد. دولت ها با اين‌ مفهوم‌ تهديدها را مي سنجند‌ و استراتژيشان‌ را بـر اسـاس آن تـدوين مـيکنند.

امنيت فرهنگي: مصونيت فرهنگ فرد و جامعه از هـرگونه تـعرض و تـهديد را امنيت فرهنگـي مـينامنـد. نفـوذ گسـترده و مـؤثر فـرهنگ بـه همه ابعاد زندگي‌ بشر‌ اعم از فردي و جمعي، مادي و معنوي، روحي و جسمي و همچنين تـأثيري کـه مسائل فرهنگي بر ساير بـخشها دارد تـأمين امنيت فـرهنگي از مـوقعيت و حـساسيت بيشتري برخوردار است .

امنيت اجتماعي : امـنيت اجـتماعي‌ توانايي‌ جامعه براي‌ حفظ هويت ، منافع و ويژگي هاي اساسي خود در برابر شــرايط مـتحـول و تهديدات و نيز توانايي ارتقاي وضعيت اجـتماعي‌ به سمت ارزش ها و آرمـان هـاي جامعه است.

امنيت‌ و ويژگـيهاي‌ آنـ‌ : مفهوم امنيت ، قدمتي به وسعت تاريخ بشر و از جهتي بر مفهوم اجتماع و جامعه تـقدم دارد. اين مـفهـوم ‌‌به‌ تدريج و با توسعه بـشري تـحول و ابـعاد تازه اي يافته اسـت . بـه گونه اي‌ که‌ امروزه‌ امـنيت را در تـوسـعه دنبـال مـيکننـد. تـامين امنيت بعنوان اساسي ترين وظيفه حکومت برشمرده شده‌ است . امنيت ذهـني و عـيني از بعد فردي به امنيت اجتمـاعي وابـسـته اسـت و امنيت‌ در اين حـالت ابـعادي‌ چـون‌ امنيت شغلي، اقتصادي، سـياسي، فرهنگي، قضايي، جاني را هم در بر مـيگيرد،

 

به طور کلي امنيت عمدتاً بـه نـوعي اساسي رواني گفته ميشود که در‌ آن بـه خـاطر مـبرا بـودن از تـرس ، وضعيت آرامش و اطـمينـان خـاطر حاصل ميشود. امنيت داراي دو بعد عيني و ذهني است که امنيت عيني، عموماً امنيت را در قالب تهديد نکـردن تـعريـف‌ کـرده‌ انـد که امري عيني است اما بايد اضـافه کـرد امـنيت وقـتي وجـود دارد کـه احساس کنيم تهديدي در کار نيسـت و ايـن همـان امنيت ذهني است. آنچه‌ نقش خيلي مهم در افزايش تعـداد گردشـگران ايفـا مـيکنـد، معناي امنيت ذهني است که در حـقيقت همان امنيت ذهني گردشگر ميباشد. به عبارت بهتر تصوير ذهني گردشـگر از مقصـد‌ است‌ که نقش مهم را در تصميم گيري براي سفر به يک کشور يا مکان ايفا مينمايد.

امنيت و گردشگري

امنيت فاکتور اصـلي در گـسترش صنعت گردشگري ميباشد چرا کـه گردشـگر‌ در‌ وهلـه‌ نخسـت بـه دنبـال مکـاني آرام‌ جهـت‌ گذراندن‌ اوقات خود را دارد. ناامني در بازديدها به طور واضح در تصميم گيري گردشگران براي بازديد خيلي مؤثر اسـت . در‌ مسافرت هاي ناامن ، توريست ها اهداف تروريست هـا‌ مـيباشـند‌. همچنـين تحقيقـات نشـان مـيدهـد کـه گردشگري با ناامني و خطر ارتباط دارد.

هـر چه گردشگران در‌ يک‌ کشور‌ از ضـريب امـنيتي بالاتري برخوردار باشند، بيشتر تمايل پيدا ميکننـد‌ کـه بـه آن کشـور سـفر نمايند. امنيت چيزي جز تفاهم و مشارکت عمومي جمعيت ساکن يک واحد سياسي براي‌ رسيدن‌ بـه‌ رفـاه عمـومي نيسـت . لـذا اگر بـه اين نـتيجه برسيم که توسعه‌ صنعت‌ گردشگري ميتواند درآمدزا باشد و از طريق افزايش درآمد ميتواند مفاسد اجتمـاعي را در جامعه کاهش داده‌ و منجر‌ به‌ توزيع عادلانه ثروت و درآمد شود، نابجا نگفته ايم .

رابطه‌ متقابل‌ امـنيت‌ ، گـردشگري و توسعه اقتصادي پايدار

موضوع ايمني و امنيت در صنعت گردشگري از اهميت حياتي در‌ سراسر‌ جهان‌ برخوردار است . گردشگري صنعتي است که هـم تقاضا و هم عرضه ي آن به اتفاقاتي همچون‌ تروريسم‌ و خشونت هاي سياسي خيلي حـساس اسـت (ريچـر و واغ ، ١٩٨٦). يکــي از عوامل مهم‌ توسعه‌ گردشگري‌ در کشور امنيت است . به عبارت ديگر، يکي از شاخص هاي امنيت ، توسـعه گردشـگري‌ در‌ کـشـور است که ميتواند در قالب هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي تجلي پيدا کند‌ و هـمين‌ طـور‌ صـنعت گردشـگري در يـک منطقـه و تردد گردشگران در يک مقصد موجب به وجودآمدن امنيت در‌ آن‌ منطقه ميشود، اما اين قضيه هميشه صـادق نـيسـت ‌ ‌زيـرا در بـرخي مواقع‌ وجود‌ پديده‌ گردشگري و رفت و آمد گردشگران باعث ناامني شده است . با اين وجـود صــنعت گـردشـگري و امنيـت ارتباط‌ تنگاتنگي‌ با‌ هم دارند. (ايسرائيلي وريچل ، ٢٠٠٣). کشورهاي زيادي در دنيا به وسيله تروريسم‌ تهديد‌ شـده انـد و فعاليـت هاي خشونت آميز در بسياري از کشورها افزايش يافته است (سونمز و آپوستولوپوس و تـارلو‌ ١٩٩٩‌). اين اتفاقـات و خشـونت هـا مـيتواند مـانعي براي گردشگري باشد چون از گردشگري‌ و توريسم‌ به عنوان ابزارهايي براي آسايش و صلح در‌ محـيط‌ اجتمـاعي‌ استفاده ميشود (نيوماير، ٢٠٠٤) (ريسنجر و موواندو، ٢٠٠٥‌). بعد‌ از حملات يازدهم سپتامبر در شهر نيويـورک، ايـن حمـلات ضربه مهلکي را روي‌ صنعت‌ گردشگري در آمـريکا و دنيا داشت‌ 

 

امنيت مقوله اي است که‌ از‌ قديم و از همان دوران باستان با‌ هستي و زندگي انسان در‌ پيوندي‌ عميق و نـاگسستني قـرار داشـته و همواره‌ يکي‌ از مهمترين مسائل جامعه بشري بوده است و هنوز هم يکي از مفاهيم محوري‌ و بنيادين‌ در روابط بـا دولـت ملـي‌ و در‌ مناسبات‌ بين المللي ميباشد‌.

 

اغلب بازديد کنندگان از کشور ايران و شهر اصفهان در سنين بالا ميباشـند‌ و ايـن‌ خود‌ نشان از بالا بـودن سـطح امنيت و احساس امنيت در ايران و شهر اصفهان‌ ميباشد‌ زيرا در سنين بالا حساسـيت نسـبت بـه امنيت محل بازديد بيشتر است و نکته ديگري که ميتوان‌ از‌ اين آمار مشاهده کـرد اين اسـت که هيچ برنامه ريزي بـراي جــذب‌ گـردشگران‌ در سنين پائين نشده است و مسئولين گردشگري‌ بايد‌ به‌ آن توجه بيشتري داشته باشند

 

با‌ اينکه‌ آمار‌ دقيقي‌ از‌ مليت‌ گـردشگران ورودي بـه اصـفهان موجود نيست اما از پاسخ دهندگان به اين تحقيق ٢٦% گردشـگران آلماني و نزديک به ١٠% از آنها بلژيک و فرانسه و در حـدود ٧% از بازديدکنندگان‌ مليت اتريشي و سوئيسي داشتند. و بـا توجـه به اينکه اکثر بازديدکنندگان از کشورهاي تـوسعه يافته و پيشرفته ميباشند، بـايـد انـتظـارات آنهـا در مـورد امنيـت و خـدمات و تسهيلات در سطح بالايي تامين گردد.

 

در یک تحقیق احساس امـنيت گـردشگران در هـنگام‌ ورود به اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت . کـه بــيش از ٩٩ % پاســخگويان ايـن‌ وضـعيت را خوب گزارش‌ کردند‌


هنگام خريد از مغازه ها ٩٥% از پاسخگويان احساس امنيت خوبي داشتند که اين نشان ميدهد فضاي کـسب و کــار فـروشـندگان و مغازه داران اصفهاني به نسبت خوب ميباشد الارقم اين که بعضي‌ گـردشگران از تفاوت قيمت کالاها در فروشگاه هاي مختلـف اعتراض داشتند و عدم نظام قيمت گذاري کالاها بخصوص صنايع دستي در ايران .

يکي از مـهم تـرين عـامل هايي که در احساس امنيت‌ ، آرامش‌ و راحتي گردشگران موثر است ترافيک شـهري و فـرهنگ راننـدگي در سطح شهرها ميباشد. در سوال سوم پرسشنامه گردشگران در اين رابطه ٣٣% خوب و ٤٥% متوسط و ٢١% ضعيف پاسخ داده اند که‌ نـشان‌ از ضـعف مـديريت شهر، قوانين ترافيکي و رانندگان دارد.

 

در این تحقیق از گردشگران سؤال شده بود کـه بـا تـوجه به فرهنگ مردم اصفهان در استفاده از پوشـش متفـاوت آيـا احساس امنيت ميکنند. ٨٣% گردشگران مشکلي با آنـ‌ نـداشته‌ و تاثيري‌ منفي در احساس امنيت آنها‌ ابـراز‌ نکردنـد‌ ولـي ١٤% آنها اين عامل را اثرگذار ديده و احساس امنيت را مـتوسط اعـلام کـردند.


هم چنین از گردشگران پرسيده شده بود تا چـه ميزان اصفهان را به عـنوان‌ يکـ‌ مکان‌ امن به ديگران پيشــنهاد مــيکننـد

٩٩% آن را خوب اعلام کردند و اصفهان‌ را‌ يک شهر امن و مردم آنرا ميهمان نواز توصيف ميکردند.

بـه نـظر ميرسد بين مؤلفه هاي امـنيت‌ و مـيزان‌ احـساس امنيت در گردشگران خـارجي شـهر اصفهان رابطه وجود دارد.

در تحقيق حاضر نتيجه بدست آمده حاکي‌ از‌ آن‌ است که شـهر اصـفهان از لحـاظ احساس امنيت و آرامش گردشگران و همچنين برخورد مردم شهر، خوب‌ و قابل قبول بوده و اصفهان را شهري امـن ديده بودند ولي از لحاظ حجم‌ ترافيک و خودروها بخصوص در‌ مناطق‌ توريستي و کاربريهاي مغاير با گردشگري در هـسته مرکزي گردشـگري شـهر (مـيـدان نـقـش جهـان ) و بخـش هـاي تاريخي و کمبود تسهيلات ، ضعيف دانسته و شکوه داشتندکه در رضايتمندي گردشگران از شهر اصفهان بسيار موثر مـيباشـد‌، مثلاً اغلب گردشگران از عدم وجود سرويس هاي بهداشتي کافي در سطح شهر صحبت ميکردند، لذا مـسئولان شهر بايد از ايـن موقعيت و ويژگي خوب (امنيت ) اصفهان استفاده کرده و ديگر موارد را‌ شناسايي‌ و تقويت کرده تا گردشگران بيشـتري بـه ايـن شهر سرازير شوند و موجبات توسعه و پيشرفت اين شهر بوجود آيد.

 

 برگزاري همايش ها و سـمينارهاي مـختلف در جهت توسعه و ارتقاء امنيت .

 علاوه برلزوم‌ سرعت‌ عمل در فراهم ساختن زيرساخت هاي گردشگري، آموزش افرادي که به نحوي در ارتباط خدماتي و تماس با گردشگران خارجي هستند.

 تلطيف ذهنيت هاي منفي بـعضي آحـاد جامعه نسبت به‌ توريسم‌ و تقويت خوي مهمان دوستي که از ويژگيهاي اخلاق و سنن و مذهب ايرانيان است .

 تأمين امنيت براي گردشگران در ساعت هاي خلوت و کم تردد در بافت هاي تاريخي.

 ارائه امکانات و خـدمات‌ در‌ سـطح‌ استانداردهاي بين المللي.

 جلوگيري از‌ وقوع‌ حوادث‌ و رخدادهاي داخلي براي گردشگران خارجي.

 ايجاد و تربيت پليس گردشگري در کشور.

 ممنوع کردن موتورسواران در نزديکي بافت هاي تاريخي.

 تبليغ وسيع‌ در‌ رسانه‌ هاي بين المللي جـهت نـشان دادن واقـعيت امنيت‌ در‌ ايران جهـت مقابلـه بـا تـبليغـات ضــدايراني کـشورهاي بيگانه .

 برنامه ريزي جهت برخورد قانوني با مزاحمان گردشگران بين المللي.

 ايجاد‌ تعامل‌ مستمر‌ بين تورهاي گردشگري با نيروي انتظامي به مـنظور بـرقراري امـنيت‌ .

 آموزش فرهنگي _ اجتماعي به مردم در جهت برخورد بـا گـردشگران .

 ارائه راهنماييهاي موثر و به موقع در هنگام ورود‌ گردشگران‌ به‌ شهر اصفهان .

 تشکل نيروهاي امنيتي ويژه در مکان هاي گردشگري با‌ يونيفورم‌ زيبـا و شــکيل در جـهـت امـنيـت و اطمينـان خـاطر بيشتر گردشگران .

 استفاده از نيروهاي امنيتي ويژه در مکان‌ هاي‌ تـوريستي‌.

 توجيه مامورين امنيتي در برخورد با گردشگران .

اگر شما هم قصد سفر به شهر امن اصفهان را دارید میتوانید برای اجاره آپارتمان مبله در اصفهان به صورت موقت روزانه و هفتگی و ماهانه با رزرو اسکان تماس بگیرید 

 
Top